Forum Experts

Yury Melnikov

Yury Melnikov

Senior Analyst on Electric Power, SKOLKOVO Energy Center, Moscow School of Management Skolkovo