Forum Experts

Yuriy Kosov

Yuriy Kosov

Deputy Director, North-West Institute of Management, RANEPA