Forum Experts

Yuliya Vesterovskaya

Yuliya Vesterovskaya

Head, Corporate University of Sheremetyevo Airport