Forum Experts

Yevgeny Kovnir

Yevgeny Kovnir

Director General, ANO Digital Economy