Forum Experts

Evgeny Plaksenkov

Evgeny Plaksenkov

Professor, Moscow Management School Skolkovo