Forum Experts

Vyacheslav Gladkov

Vyacheslav Gladkov

Deputy Governor, Deputy Head of Government, Sebastopol