Forum Experts

Vladimir Kotsyubynsky

Vladimir Kotsyubynsky

Senior Researcher, Knowledge Economics Laboratory, RANEPA