Forum Experts

Vasiliy Tretyakov

Vasiliy Tretyakov

Director General, University of National Technology Initiative 2035