Forum Experts

Sergey Zaytsev

Sergey Zaytsev

President, Rosinter Restaurants Holding PJSC