Forum Experts

Sergey Sementsov

Sergey Sementsov

Head of Green Economy Strategy Division, Vnesheconombank Institute