Forum Experts

Sergey Kolesnikov

Sergey Kolesnikov

Operational Director, Alliance Hotel Management