Forum Experts

Sergey Kalyuzhny

Sergey Kalyuzhny

Chief Scientist, RUSNANO Management Company LLC