Forum Experts

Sergey Bykovskikh

Sergey Bykovskikh

President, Henkel Russia