Forum Experts

Olga Chudinovskikh

Olga Chudinovskikh

Head, Laboratory of Economics of Population and Demography, Faculty of Economics, Lomonosov Moscow State University