Forum Experts

Oleg Kuznetsov

Oleg Kuznetsov

Vice President for Projects, Finance University