Forum Experts

Oleg Dukhovnotskiy

Oleg Dukhovnotskiy

Head, Federal Communications Agency