Forum Experts

Natalya Shilova

Natalya Shilova

Deputy Minister of Economic Development, Arkhangelsk Region