Forum Experts

Nataliya Ryazantseva

Nataliya Ryazantseva

Deputy Chairman of the Government, Krasnoyarsk Territory