Forum Experts

Nadezhda Ryabova

Nadezhda Ryabova

Vice President, HR, Unilever LLC