Forum Experts

Mikhail Likhachev

Mikhail Likhachev

Director General, Gazprom Gazomotornoye Toplivo (Gazprom Gas-Engine Fuel LLC)