Forum Experts

Marat Atnashev

Marat Atnashev

Principal, the Moscow School of Management SKOLKOVO