Forum Experts

Lev Reshetnikov

Lev Reshetnikov

Deputy Minister of Economic Development, Novosibirsk Region