Forum Experts

Kseniya Mokrushina

Kseniya Mokrushina

Head, Center for Urban Studies, Moscow School of Management SKOLKOVO