Forum Experts

Ilya Sheburakov

Ilya Sheburakov

Dean, Faculty of Evaluation and Development of Senior Executives, RANEPA