Forum Experts

Ilias Zaripov

Ilias Zaripov

Advisor to the Executive Board, Bank Group ZENIT