Forum Experts

Igor Norenkov

Igor Norenkov

Minister of Economic Development and Investments of the Nizhny Novgorod Region