Forum Experts

Gennadiy Kamyshnikov

Gennadiy Kamyshnikov

Partner, Deloitte