Forum Experts

Evgeny Bogdanov

Evgeny Bogdanov

Deputy Chairman, Government of Novgorod Region