Forum Experts

Evgeniya Shokhina

Evgeniya Shokhina

Director, Social Projects Support Fund