Forum Experts

Egor Vasilyev

Egor Vasilyev

Minister of Economy and Regional Development of Krasnoyarsk Territory