Forum Experts

Dmitriy Zemtsov

Dmitriy Zemtsov

Director, Educational Programmes, the University of Engineering