Forum Experts

Dmitriy Zemlyanskiy

Dmitriy Zemlyanskiy

Research Fellow, Department of Geography, Lomonosov Moscow State University