Forum Experts

Dmitry Bogdanov

Dmitry Bogdanov

Minister of Economic Development and Investment of Samara Region