Forum Experts

Dmitri Shtykhno

Dmitri Shtykhno

Vice-Rector, Plekhanov Russian University of Economics