Forum Experts

Dmitri Shepelyaviy

Dmitri Shepelyaviy

Deputy General Director, SAP in the CIS