Forum Experts

Aliya Mukhamedzhanova

Aliya Mukhamedzhanova

Director, National School of Public Policy, the Academy of Public Administration under the President of the Republic of Kazakhstan