Forum Experts

Alexei Naumov

Alexei Naumov

Head, Department of Socio-Economic Geography of Foreign Countries, Lomonosov Moscow State University