Forum Experts 2018

Yevgeniy Plaksenov

Yevgeniy Plaksenov

Head, Finance, Payments and E-Commerce Chair, Moscow School of Management SKOLKOVO