GF 2017 Experts

Vyacheslav Gladkov

Vyacheslav Gladkov

Deputy Governor, Deputy Head of Government, Sebastopol