Forum Experts

Takhir Bazarov

Takhir Bazarov

Professor, Lomonosov Moscow State University