GF 2017 Experts

Takhir Bazarov

Takhir Bazarov

Professor, Faculty of Psychology, Lomonosov Moscow State University