Forum Experts

Sergey Gorkov

Sergey Gorkov

Sergey Gorkov, Chairman, Management Board, Vnesheconombank