Forum Experts 2018

Nataliya Ryazantseva

Nataliya Ryazantseva

Deputy Chairman of the Government, Krasnoyarsk Territory