Forum Experts 2018

Natalya Orlova

Natalya Orlova

Chief Economist, Alfa-Bank JSC