Forum Experts 2018

Nadezhda Pakhomova

Nadezhda Pakhomova

Deputy Head, Laboratory, St. Petersburg State University