GF 2017 Experts

Nadezhda Pakhomova

Nadezhda Pakhomova

Deputy Head, Laboratory, St. Petersburg State University