Forum Experts

Mariya Shklyaruk

Mariya Shklyaruk

Vice-President, Head, Institutions and Society, Centre for Strategic Research