Forum Experts 2018

Ilias Zaripov

Ilias Zaripov

Advisor to the Executive Board, Bank Group ZENIT