Forum Experts 2018

Gennadiy Kamyshnikov

Gennadiy Kamyshnikov

Partner, Deloitte