Forum Experts

Evgeny Kuznetsov

Evgeny Kuznetsov

Deputy General Manager, Program Director, RVK JSC