Forum Experts 2018

Dmitriy Zemtsov

Dmitriy Zemtsov

Director, Educational Programmes, the University of Engineering