Forum Experts 2018

Dmitriy Zemlyanskiy

Dmitriy Zemlyanskiy

Research Fellow, Department of Geography, Lomonosov Moscow State University